29-10-2020

Impact maken met B Corp Twente. Doe jij ook mee met Eshuis?

Impact maken met B Corp Twente. Doe jij ook mee met Eshuis?

Eshuis Accountants en Adviseurs heeft succesvol ondernemen – en daarmee impact maken – hoog in het vaandel staan. Samen met Saxion Conscious Businesslab is Eshuis Accountants en Adviseurs initiatiefnemer van BCorp Twente. “Inmiddels is een tweede groep ondernemers van start gegaan”, vertelt Mark de Lat, partner bij Eshuis. “Daarmee hebben we tot doel een niet te stoppen beweging te realiseren van betekenisvol ondernemen.”

“Als organisatie hebben wij de ambitie om samen mét onze klanten impact te maken. Met hulpmiddelen als de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelen) en de B Corp standaard willen wij beetje bij beetje ons steentje bijdragen aan sociale, maatschappelijke, economische én ecologische waarden”, trapt Mark de Lat af. SDG staat voor Sustainable Development Goals, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het omvat zeventien doelen om de wereld in 2030 een betere plek te laten zijn en zijn opgesteld door landen die aangesloten zijn bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland. B Corp staat voor Benefit Corporation. Bedrijven met zo’n certificaat streven vrijwillig de hoogste standaarden na op het vlak van sociale en ecologische prestaties, verantwoordelijkheid en transparantie. Op die manier bewegen de bedrijven de economie samen richting inclusie en duurzaamheid. Wereldwijd zijn er ruim 3.350 B Corp gecertificeerde organisaties, verspreid over 71 landen en 150 industrieën. Deze erkende voortrekkers laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om een bestaand businessmodel te transformeren naar een model waarin een organisatie zijn verantwoordelijkheid neemt voor mens, milieu en maatschappij. In Nederland zijn Tony Chocolonely en Dopper gecertificeerd en in Overijssel kun je denken aan Koninklijke Van Wijhe Verf, Auping en Sosialforce in Enschede.

Een beweging creëren

Saxion en Eshuis zijn, met dank aan een bijdrage uit de Agenda voor Twente, in het voorjaar van 2020 gestart met 12 organisaties om samen te werken aan en te leren over het realiseren van betekenisvolle businessmodellen. De ambitie is een beweging te creëren van betekenisvol gedreven ondernemers in Twente. Dit doen zij onder de titel ‘B CorpTwente’ waarbij de B Corp standaard wordt toegepast. Mark de Lat: “B Corp is het wereldwijde keurmerk voor ondernemers die naast winst ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen. Wij noemen dit als BCorpTwente re-idealisme: we zien de realiteit onder ogen dat het noodzaak is oog te hebben voor mens, milieu en de maatschappij. En we hebben het ideaal dat we dit samen – in Twente – kunnen realiseren.”

Tweede groep gestart

Vanaf september is BCorpTwente gestart met een tweede groep Twentse ondernemers. “Met de leer-werk-doesessies die we samen met Saxion inhoud geven, brengen we ondernemers met elkaar in gesprek en zetten we elkaar aan tot actie om met de eigen businesmodellen bij te dragen aan sociale, ecologische, maatschappelijke en economische waarde. Eshuis is daarbij niet alleen aanjager van B Corp, maar ook deelnemer. De bakker eet zijn eigen brood. Als we onze relaties motiveren betekenisvoller te ondernemen, dan willen we ook zelf stappen vooruit zetten”, zo vertelt Mark.

Impactverslag

“Bij Eshuis kiezen we voor een nuchtere benadering, waarbij we onszelf periodiek tegen het licht houden. Stappen zetten qua duurzaamheid zie ik als een kwestie van lange adem en telkens kijken welke stap je vooruit kunt zetten. Het vraagt namelijk afscheid nemen van oude ingesleten patronen, zoals het automatisme waarmee je met de auto naar het werk gaat, terwijl het ook met de fiets kan. Daarnaast blijven we ook dicht bij onszelf. We zijn van origine een accountantskantoor, dus dagelijks bezig met financiële verslaglegging. Dit jaar hebben we de stap gemaakt naar een impactverslag. In dit impactverslag leggen we verantwoording af over de wijze waarop wij sociaal, ecologisch, maatschappelijk en economisch impact maken. Dit zijn niet per definitie succesverhalen, maar ook dilemma’s. Zaken waar we tegenaan lopen in de transitie die we wereldwijd doormaken. Juist de huidige coronacrisis laat zien dat deze transitie volop gaande is en we moeten leren om oude principes los te laten om nieuwe te kunnen omarmen.”

Zo concreet mogelijk

“We merken dat het hulpmiddel B Corp ons op scherp zet. Dat we net die ene stap verder kijken. Daarnaast dwingt het ons om thema’s als duurzaamheid zo concreet mogelijk te maken, zowel voor ons zelf als voor onze klanten”, zo duidt Mark de relevantie van de B Corpstandaard. “We maken daarbij zeker ook de vertaalslag naar ons dagelijks werk door klanten bijvoorbeeld te duiden op nieuwe wet- en regelgeving omtrent de energietransitie. Denk daarbij aan de verplichting dat per 1 januari 2023 kantoren moeten beschikken over energielabel C. Het concreet maken van duurzaamheidsthema’s betekent ook dat onze collega’s worden getraind in duurzaamheidsvraagstukken die voor onze klanten relevant zijn.”

Meervoudig impact creëren

Inmiddels is er binnen Eshuis een B Corpteam gevormd bestaande uit Martijn Evers (controller), Lisa Meijer (HRM), Evelyn (projectleider) en Mark (initiatiefnemer). Dit team bouwt voort op de door Bas Hooge Venterink (afstudeerder van Saxion) uitgevoerde nulmeting. “We zijn nu voortvarend aan de slag om de inzichten uit deze nulmeting door te vertalen naar concrete acties, waarmee we meervoudige waardecreatie én impact willen maken. Dit met inzet van Martijn Schiphorst, die als afstudeerder het B Corp-team ondersteunt”, zo vertelt Mark. “De acties variëren van het verduurzamen van ons inkoop- en mobiliteitsbeleid tot een initiërende rol richting onze (inter)nationale brancheorganisatie”, zo benoemt Mark de stappen die zijn gezet.

Doelstellingen van Eshuis

Met behulp van de SDG’s en B Corp heeft Eshuis de volgende doelstellingen geprioriteerd:

 • Eerlijk werk en economische groei
  Er wordt gericht onderzoek gedaan naar de bevlogenheid van collega’s en er wordt vol ingezet op talentontwikkeling.
 • Goede gezondheid en welzijn
  Door het initiatief ‘Eshuis Actief’ verder uit te bouwen, worden collega’s en klanten gestimuleerd tot sportieve activiteiten.
 • Gendergelijkheid
  Hier wordt inhoud aangegeven door zowel intern de doorontwikkeling van vrouwen in leidinggevende posities te stimuleren als de kwaliteiten van feminien leiderschap aan te jagen via het ‘Eshuis Ladies Event’.
 • Klimaatactie
  Met het ‘BREEAM-gecertificeerde pand in Enschede wordt bijgedragen aan deze SDG. Het nieuwe pand in Almelo is ‘gasloos’. Daarnaast wordt stap voor stap het wagenpark verduurzaamd.
 • Partnerschap om doelstellingen te bereiken
  Vanuit deze doelstelling is – in samenwerking met Saxion Conscious Business – gestart om samen op te trekken richting (mogelijke) B Corp certificering in een leer-werk-doe traject.

Meedoen aan B Corp Twente? Neem contact op met Mark de Lat. Hij vertelt je er graag meer over!

En: Lees ook de long read van Mark de Lat in het Ondernemers Magazine over de betekenisvolle economie in Twente.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak