18-11-2018

Rijk reserveert 30 miljoen voor Regiodeal met Twente

Rijk reserveert 30 miljoen voor Regiodeal met Twente

Regio Twente en Twente Board zijn verheugd over het besluit van het kabinet om 30 miljoen euro uit te trekken voor een Regiodeal met Twente. Twente krijgt het geld voor de aanpak van verschillende opgaven: uitbouwen van de Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie 4.0, een toekomstgerichte arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire economie.

Regio Twente en Twente Board zijn verheugd over het besluit van het kabinet om 30 miljoen euro uit te trekken voor een Regiodeal met Twente. Twente krijgt het geld voor de aanpak van verschillende opgaven: uitbouwen van de Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie 4.0, een toekomstgerichte arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire economie. Doordat de samenwerkende partners in Twente als cofinanciering minstens eenzelfde bedrag beschikbaar stellen is de regio in staat haar vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) coördineert de afspraken met de regio’s en heeft vandaag samen met Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken het nieuws in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

“Een geweldige impuls voor Twente”, zegt Geert Braaksma als voorzitter van de Twente Board. “Wij als samenwerkende partijen vanuit overheid, ondernemers en kennisinstellingen, kijken ernaar uit om de deal samen met het Rijk uit te werken. Ondanks dat de Regio Envelop zwaar is overtekend hebben wij de urgentie van ons aanbod goed en gezamenlijk voor het voetlicht gebracht. Met de Agenda voor Twente hebben we ons huiswerk op orde. Deze heeft als basis gediend voor het maken van uiteindelijke keuzes. We gaan er nu met elkaar de schouders onder zetten om er een succes van te maken met als resultaat een toekomstbestendige regio”.

In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ heeft het kabinet Rutte III de ambitie opgenomen om regionale opgaven aan te pakken samen met andere overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Daarvoor is in de periode 2018-2022 een budget van 950 miljoen euro uitgetrokken (‘de Regio Envelop’). Tot 1 september konden aanvragen worden ingediend voor de eerste tranche van in totaal 200 miljoen euro Rijkscofinanciering.

Van nationaal belang De samenwerkingspartners in Twente hebben eind augustus een voorstel ingediend voor het sluiten van de Regiodeal met het kabinet. De voordelen van deze deal landen in de hele regio, maar ook daarbuiten en versterken daarmee de economie van Nederland als geheel. Samen met het Rijk kan Twente nu een impuls geven aan de transitie naar een slimme maakindustrie 4.0, het aantrekken, vasthouden en opleiden van talent, de verdere ontwikkeling van de Twentse topwerklocaties en de transitie naar een circulaire economie. De meervoudige opgaven en voorgestelde aanpak in Twente sluiten goed aan bij de doelen die het Rijk met de regiodeals beoogt.

Duurzaam partnerschap Regiovoorzitter Onno van Veldhuizen: “We zijn blij dat het Rijk samen met Twente en de provincie Overijssel de opgaven wil oppakken. Zo zijn we in staat om meer slagkracht te ontwikkelen. Dit is een bevestiging dat het Rijk Twente ziet als een krachtige motor voor de Nederlandse economie en een belangrijke poort naar Duitsland, waar in talent, techniek, duurzaamheid en de verbinding tussen stad en platteland geïnvesteerd moet worden. Goed nieuws voor alle 628.000 inwoners van Twente. Samen met het Rijk zetten we graag de volgende stap. Mijn dank gaat uit naar al die mensen die keihard hebben gewerkt om dit gedaan te krijgen. Een groot succes voor ons samen in Twente”.

Hoe verder De Regiodeal wordt in de periode tot voorjaar 2019 gezamenlijk uitgewerkt met de samenwerkende partijen uit de regio, het Ministerie van LNV en de betrokken vakdepartementen. Onder regio’s was de animo groot om voor de regiodeals in aanmerking te komen. Bij het Rijk zijn 88 voorstellen ingediend, voor een totaalbedrag van ruim 1.3 miljard euro. In totaal zijn 12 voorstellen gehonoreerd om verder uit te werken tot regiodeals.

 

 

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak