02-04-2019

Beeldkwaliteitsplan Kennispark ter inzage

Kennispark is achter de schermen volop aan het werk om de randvoorwaarden te creëren om van het gebied een dynamische en duurzame toplocatie te maken. Om de innovatiecampus klaar te stomen voor deze toekomst, heeft de gemeente Enschede het welstandskader aangepast.

Beeldkwaliteitsplan Kennispark ter inzage

Kennispark is achter de schermen volop aan het werk om de randvoorwaarden te creëren om van het gebied een dynamische en duurzame toplocatie te maken. Om de innovatiecampus klaar te stomen voor deze toekomst, heeft de gemeente Enschede het welstandskader aangepast. Het huidige kader ‘Representatieve werklocaties’ past niet meer bij de ambities die we met elkaar hebben.

Uitvoering gebiedsstrategie

Onze ambities zijn duidelijk: de transformatie naar een dynamische toplocatie waar verbinden, ontmoeten en presenteren centraal staat. Eén gebied, volop dynamiek en één hoogwaardige uitstraling. Deze ambitie staat duidelijk verwoord in de gebiedsstrategie die in februari 2018 is gepresenteerd. Door de welstandsnota aan te passen, maken we ruimte voor uitvoering van de strategie, in nauwe samenwerking met investeerders en ondernemers.

Inspirerend en kaderstellend

Het nieuwe beeldkwaliteitskader Kennispark presenteren we als leidraad voor de geldende welstandsidentiteit. Het omvat het conceptueel kader en de bijbehorende spelregels. Dit betekent dat we het gewenste toekomstbeeld van deze dynamische toplocatie in beelden beschrijven en dat we het ruimtelijke concept vastleggen om tot deze gewenste beelden te komen. Om de uitwerking flexibel te houden, hebben we in dit beeldkwaliteitskader gekozen voor het formuleren van ruimtelijke spelregels en minimale kwaliteitseisen in plaats van dwingende voorschriften. Het instrument is dus niet bedoeld om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen af te dwingen. De spelregels moeten inspirerend en kaderstellend werken bij ruimtelijke initiatieven en ontwikkelingen. Wel hebben we minimale kwaliteitseisen opgenomen die voortkomen uit het bestaande welstandskader ‘Representatieve werklocaties’. Op grond van deze toetsbare basiscriteria kunnen we ruimtelijke ontwikkelingen voorkomen die niet passen bij het karakter van het gebied.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit Wijziging 98 Welstandsnota met het beeldkwaliteitskader en de daarbij behorende stukken ligt van 7 maart tot en met 17 april 2019 ter inzage bij de gemeente Enschede. Binnen deze termijn kun je schriftelijk of mondeling een zienswijze (reactie) naar voren brengen bij de gemeenteraad.

Download het beeld kwaliteitsplan. 

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak