19-11-2020

Kadans Science Partner geen langetermijnbelegger voor gebiedsontwikkeling Kennispark Twente

Kadans Science Partner geen langetermijnbelegger voor gebiedsontwikkeling Kennispark Twente

De gemeente Enschede, Universiteit Twente en Kennispark werken nauw samen aan de gebiedsontwikkeling van het Kennispark. Het gebied groeit uit tot een toplocatie voor de vestiging van UT-startups en hightech bedrijven, waar geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van lab-infrastructuur en een aantrekkelijk woon-werkklimaat voor talent.

In het voorjaar van 2019 deden de UT en de Gemeente Enschede gezamenlijk een uitvraag naar een lange termijn eindbelegger die zich langjarig wilde verbinden aan de ontwikkelingen op Kennispark en de campus van de UT als vastgoedbelegger. Kadans Science Partner was geselecteerd als beoogd samenwerkingspartner. Alle partijen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat zij geen samenwerkingsovereenkomst zullen tekenen.

Het afgelopen jaar is gezamenlijk verkend hoe gewenste programmatische en ruimtelijke ontwikkelingen geconcretiseerd konden worden. Daarbij is gezocht naar een overeenstemming over de voorwaarden waaronder Kadans die ontwikkelingen voor de lange termijn op zich zou nemen. Het gaat daarbij om een aantal met elkaar samenhangende ontwikkelingen waarbij de gemeente, UT en Kennispark Twente streven naar een portefeuillebenadering, die voor Kadans niet haalbaar bleek. Ondanks een goed begrip van en respect voor elkaars positie, zijn partijen er niet in geslaagd om tot overeenstemming te komen. Een samenwerkingsovereenkomst met een voorkeurspositie voor Kadans bij de ontwikkelingen op Kennispark krijgt om die reden geen vervolg.

De gemeente Enschede, UT en Kennispark blijven zich inzetten om tot een samenwerking te komen met een andere langetermijnbelegger voor de gebiedsontwikkeling. Intussen werkt de gemeente Enschede aan een reeds vergevorderd stedenbouwkundig plan dat de ambities voor het gebied heel duidelijk zichtbaar maakt. Dit plan wordt binnen afzienbare tijd voorgelegd aan de Raad.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak