Maak kennis met onze andere toplocaties: Toplocaties:
16-07-2019

Regio Deal definitief: 30 miljoen voor Twente

Regio Deal definitief: 30 miljoen voor Twente

Dinsdag 15 juli heeft minister Carola Schouten de definitieve Regio Deals aan de Kamer aangeboden. Dat betekent een fantastische impuls voor Twente! En daarmee ook voor Kennispark. De Regio Deal geeft mogelijkheden om nog meer te bouwen aan een dynamische toplocatie om talent te behouden voor onze Regio.

Vorig startte een intensief traject om namens Twente aanspraak te maken op de zogeheten Regio Deals. Van de gevraagde 40 miljoen werd uiteindelijk 30 miljoen toegekend aan Twente. Daarmee is onze regio een van de koplopers die de meeste financiële middelen ontvangt. Een deel van dat bedrag wordt aangewend om een impuls te geven aan Kennispark. Hieronder lees je de toelichting van het Rijk over de toekenning.

Rijk en regio investeren 60 miljoen euro in Regio Deal Twente

Twente is koploper op het gebied van technologie. Om deze internationale technologische concurrentiepositie te behouden en te vergroten, investeren Rijk en regio gezamenlijk 60 miljoen euro in de Regio Deal Twente. Met deze deal investeert Twente in het woon-, werk-, en leefklimaat door onder meer in te zetten op meer innovatie, startups en kennisdoorstroming. Ook gaat de regio aan de slag met het binden van toptalent aan de regio en meer samenwerking met Duitsland. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer. Nu overeenstemming is over de financiering en specifieke invulling van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.

Twente: Groen Technologisch Topcluster

Eind 2018 selecteerde het kabinet uit 88 inzendingen het voorstel uit Twente voor een Regio Deal, ’Twente: Groen Technologisch Topcluster’. Twente heeft een relatief grote en voor het gebied belangrijke sector High Tech Systems and Materials (HTSM). Het tekort aan technisch geschoold personeel bemoeilijkt de groei en verdere ontwikkelingen. De Regio Deal Twente richt zich daarom op het versterken van de technische kracht van Twente. Dat gebeurt door meer samenwerking en uitwisseling te realiseren tussen bedrijven, de Universiteit Twente en HBO/MBO-onderwijs¬instellingen en door hoger opgeleiden te binden via een verbeterd woon-, werk- en leefklimaat. Daarnaast krijgen de circulaire textiel en kringlooplandbouw een extra impuls door de inzet van technische kennis. Bovendien wil Twente de ligging vlakbij Duitsland strategisch benutten middels betere grensoverschrijdende samenwerking.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en Regio. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 30 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. Regio Twente en de provincie Overijssel leggen samen 30 miljoen euro in. Dit geeft een solide basis voor de deal en dit bedrag wordt naar verwachting nog ruim verdubbeld met investeringen door en bijdragen van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Partners

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de provincie Overijssel, Regio Twente, de Universiteit Twente, Stichting Saxion en Stichting Regionaal Opleidingscentrum van Twente is deze deal tot stand gekomen.

Regio Deals

Om de brede welvaart in Nederland te versterken, zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier passend bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende zorg voor ouderen die langer thuis wonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regio Deals versterken bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.

Downloads

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak