12-01-2022

Turbo van 10 miljoen euro voor Kennispark Twente

Turbo van 10 miljoen euro voor Kennispark Twente

Het Enschedese College van B&W stelt de Gemeenteraad voor 10 miljoen euro te investeren in de doorontwikkeling van Kennispark Twente. Daarmee geeft het College invulling aan het ‘Stedenbouwkundig en Mobiliteitsplan Kennispark’ dat in 2021 werd vastgesteld door de Raad.

“Wij willen vaart maken met de groei en versterking van Kennispark, een van de krachtigste motoren van de Twentse economie. De plannen daarvoor zijn samen met ondernemers, de Universiteit Twente en de provincie ontwikkeld”, aldus wethouder June Nods. “Met deze forse investering bieden wij zekerheid over onze bijdrage om onze gezamenlijke ambitie te realiseren.”

Banengroei naar 12.000 verwacht

Inzet van de samenwerkende partijen is het Business- en Sciencepark en de campus van de Universiteit Twente tot één geheel samen te smeden. De innovatiecampus die op die manier ontstaat behoort tot de Top 10 van Nederland en moet in staat zijn om talent aan te trekken en vast te houden. Verwacht mag worden dat het aantal directe banen op Kennispark Twente de komende jaren kan doorgroeien naar 12.000.

Inzet op verbeteren openbare ruimte

De gemeentelijke investeringsimpuls van 10 miljoen euro is bedoeld voor het aanleggen van nieuwe en het verbeteren van bestaande openbare ruimte, het realiseren van nieuwe oplossingen voor de mobiliteit in het gebied en het bouwrijp maken van de nog uit te geven kavels. In de eerste fase ligt het accent op het gebied tussen de universiteit en het Business- en Sciencepark en langs de Hengelosestraat. Belangrijk onderdeel van de plannen vormt de bouw van een parkeergebouw dat het mogelijk maakt om het parkeren voor alle nog uit te geven kavels op één plek te concentreren. Op die manier ontstaat ruimte voor een intensiever bouwprogramma voor wonen, werken en voorzieningen in combinatie met het creëren van hoogwaardige, autoluwe openbare ruimte, gericht op ontmoeten en verbinden.

100 miljoen publieke en private investeringen

De investeringen van de gemeente sluiten aan bij plannen van de Universiteit Twente op het eigen campusterrein en voorgenomen private investeringen aan de overzijde van de Hengelosestraat. Daarbij gaat het onder andere om het Advanced Manufacturing Center van het Fraunhofer Project Center, Demcon Headquarter, diverse investeringen door de Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) en een woongebouw voor young professionals door woningcorporatie Domijn. Ook de in december 2021 gesloten samenwerkingsovereenkomst met het ASR Dutch Science Park Fund richt zich op de versnelde ontwikkeling van hetzelfde gebied. Verwacht wordt dat de gemeentelijke investeringen in de komende tien jaar gepaard gaan met ruim €100 miljoen aan private vastgoedinvesteringen.

Aanjager voor private investeringen

Anne-Wil Lucas, Gebiedsdirecteur bij Kennispark Twente, spreekt waardering uit voor het investeringsplan van de gemeente: “Wij zijn blij met dit besluit van het College van B&W, omdat het laat zien dat de gemeente Enschede ook echt bereid is te investeren in de toekomst van Kennispark. Met de extra middelen uit het investeringsfonds kunnen we Kennispark een campuswaardige inrichting geven, met gemeenschappelijke buitenruimten en ontmoetingsplekken. Dat zorgt niet alleen voor een prettige werkomgeving, maar leidt als het goed is ook tot ontmoeting, kennisdeling en dus innovatie. Bovendien trekken we met deze investeringen van de gemeente Enschede ook private investeringen los: door een parkeeroplossing te bieden, kunnen de kavels aan de Hengelosestraat tot ontwikkeling komen.”

Koppeling met nieuwbouw

“De investering van de gemeente in het parkeergebouw wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van een tweetal bedrijfsgebouwen langs de Hengelosestraat, bestemd voor een arbeidsintensieve mix van laboratoria, bedrijfsruimten, kantoren en ondersteunende voorzieningen. Ieder gebouw gaat plaats bieden aan 240 tot 400 nieuwe banen bij kennisintensieve bedrijven die passen bij het profiel van Kennispark Twente”, aldus wethouder Nods. “Wij starten met de bouw van de parkeervoorziening op het moment dat een omgevingsvergunning voor het eerste bedrijfsgebouw is verleend. Op dat moment ontstaat voldoende zekerheid over de bezettingsgraad en daarmee de opbrengsten van de garage, beperken we het financiële risico voor de gemeente en kan Kennispark zijn rol als banenmotor in Twente blijven vervullen. We zijn deze raadsperiode begonnen onder het motto: Trots, lef, bouwen, kansrijk Enschede. Deze ontwikkeling is daarvan een mooi voorbeeld.”

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak