Maak kennis met onze andere toplocaties: Toplocaties:
01-04-2020

Karres en Brands en Goudappel Coffeng werken plannen Kennispark uit

Karres en Brands en Goudappel Coffeng werken plannen Kennispark uit

In september moeten ze gereed zijn: het stedenbouwkundig plan en het mobiliteitsplan voor Kennispark. Samen met Goudappel Coffeng gaat Karres en Brands aan de slag om de contouren van de innovatiecampus verder vorm te geven. Het plan is een noodzakelijke stap om het nieuwe bestemmingsplan Kennispark te kunnen maken en goede afspraken te maken met beleggers en ontwikkelaars in het gebied. Denk daarbij aan keuzes rondom parkeren, ontsluiting, de inrichting van de openbare ruimte en locaties voor functies als voorzieningen en wonen. Het mobiliteitsplan Kennispark en het stedenbouwkundig plan vormen één samenhangend plan voor het gebied.

Het hoofddoel van het stedenbouwkundig plan is om de gebiedsstrategie, het beeldkwaliteitsplan, de structuurvisie en het mobiliteitsplan te vertalen in concrete plannen en kaders die weer in het bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd. Karres en Brands is geselecteerd vanwege hun ruime kennis en ervaring met het ontwerpen van innovatieve stadsdistricten. Ook sluit hun visie perfect aan bij onze campusgedachte. Karres en Brands daarover: “In onze visie draait een innovatiedistrict om mensen. ‘First life, then spaces, then buildings. The other way around never works!’, aldus Jan Gehl, een gerenommeerde Deense architect en stadsontwerpadviseur. De kern vormt voor ons het stimuleren van interactie en openheid tussen mensen, het maken van prettige verblijfsruimten zowel binnen als buiten en het bouwen aan een multifunctioneel stuk stad; een echt district. Een district is de volgende stap in de evolutie van een park of campus. Waar een campus veelal gekenmerkt wordt door een gesloten commune van één (onderwijs)instelling of één bedrijf, gaat een district verder. Het gaat ook om de wisselwerking met de stad. Het is een plek die talent uitdaagt en innovatie stimuleert. Een plek met de juiste mix van werken, wonen en voorzieningen, en waar ook buiten kantooruren genoeg te bevelen is.”

Wat gaan we doen?

Via interactieve Ontwerpateliers gaat een compact team van experts aan de slag om stap voor stap een dynamisch totaalplan inclusief 3D-model op te bouwen. Ook wordt tijdens het proces input gevraagd van belangrijke stakeholders in het gebied. Denk daarbij aan de Ondernemersvereniging, Herstructureringsmaatschappij Overijssel, Kadans en de initiatiefnemers van Kennispark geeft Energie. Dat gebeurt via Ontwerpateliers-Plus en één-op-één-gesprekken. Via Kennispark digicafés wordt de hele community uitgenodigd om mee te denken over de plannen. We zijn geïnteresseerd in ieders mening, van vastgoedeigenaar tot directeur en van labmedewerker tot student. Door deze interactieve en breedgedragen aanpak, ontstaat uiteindelijk een plan waar bij wijze van spreken de handtekeningen van alle betrokken partijen onder kunnen komen te staan.

Tijdens de Ontwerpateliers worden diverse vraagstukken over de openbare ruimte stap voor stap beantwoord. Vraagstukken waarin altijd het perspectief vanaf ooghoogte leidend is: Wat zie je als voetganger? Waar kun je beschut een kopje koffie drinken? Waar is de bezonning optimaal en is er geen windhinder? Waar kan ik een rondje hardlopen of een potje tennis spelen? Waar kun je buiten informeel vergaderen? En waarom zou ik als student op het B&S Park willen wonen en niet bijvoorbeeld in de binnenstad of de campus? Welke woonkwaliteit is hiervoor nodig? De antwoorden worden uitgewerkt en vastgelegd in het stedenbouwkundig plan. Het vormt geen dichtgetimmerd blauwdrukplan, maar legt wel de cruciale structurerende lijnen vast. Waar mogelijk biedt het plan, binnen kaders, ruimte om in het gebied te kunnen reageren op toekomstige vragen en initiatieven. Het tekent een mogelijke eindsituatie, maar ook mogelijke tussenfases. Het verbeeldt de sfeer, beeldkwaliteit, identiteit en samenhang op een wervende wijze. Belangrijke profielen, zoals de stratenstructuur en de individuele kavels zijn eveneens in dit plan terug te vinden.

Bijzondere locaties

Karres en Brands heeft een aantal belangrijke aandachtspunten meegekregen. Zo moet parkeren op kwalitatief hoogstaand en toekomstbestendig niveau opgelost worden en is ook de Hengelosestraat een punt van aandacht. Deze brede straat wordt nu als barrière gezien tussen Kennispark en de Universiteit en zou een verbindende factor moeten worden. Het gebied – waar nu de auto nog centraal staat – moet transformeren tot een bijzondere verblijfsruimte, een echte Kennisboulevard. Niet langer een straat met weinig binding met Kennispark en de UT, maar een aantrekkelijke groene boulevard waarbij de kennisinstellingen zich optimaal presenteren en die prettig oversteekbaar is. Een ‘slimme oversteek’ met innovatieve elementen kan de Kennisboulevard extra cachet geven.

Een kans is om het parkeren in het stedenbouwkundig plan centraal te organiseren, zodat er rondom de gebouwen aantrekkelijke, groene verblijfsruimtes kunnen ontstaan. Samen met ondernemers en gebruikers gaan we onderzoeken wanneer het parkeren in het gebied voldoende in balans is om goed te ondernemen. Ook kijken we nadrukkelijk naar de financiële component tijdens het ontwerpproces. Wat zijn de kosten en voor wie zijn ze? Op dit punt is de koppeling met Kennispark geeft Energie en de Ondernemersvereniging een hele belangrijke.

Save the date: Kenniscafé 14 mei

Op dit moment wordt een multidisciplinair team samengesteld, waarin ook het gebiedsteam, de gemeente en UT deelnemen. Tevens worden de ontwerpstappen en bijbehorende planning opgesteld. Alles is er in elk geval op gericht om eind september het stedenbouwkundig plan vast te stellen in de raad. We houden u op de hoogte!

Op 14 mei tussen 15.00-17.00 uur staat in elk geval een online Kenniscafé gepland, waarin verschillende stakeholders een actieve bijdrage kunnen leveren aan het totaalplan en het 3D-model. Vastgoedeigenaren en ondernemers in het gebied worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan dit online café. Wil je je alvast aanmelden? Mail dan naar info@kennispark.nl. Dan zorgen we dat je een uitnodigingslink ontvangt voor het Kenniscafé. Je kunt ook al op voorhand je ideeën rondom functies in het gebied, slimme mobiliteitsoplossingen, parkeren en inrichting openbare ruimte mailen naar bovenstaand adres. Wij zorgen dan dat deze input in het Ontwerpproces wordt meegenomen.

Over de stedenbouwkundig ontwerpers

Karres en Brands heeft als stedenbouwkundig planbureau ruime ervaring opgedaan met het creëren van innovatiedistricten. Zij zijn sterk in het ontwerpen van omgevingen waar hightech bedrijven en instellingen elkaar op natuurlijke wijze versterken en waar de openbare ruimte uitnodigt tot ontmoeting en innovatie. Zo hebben zij bijgedragen aan het net opgeleverde Innovation District Cumulus Park in Amsterdam met het ING-hoofdkantoor als zwaartepunt, de ASML Campus, de campussen van TU Delft en Universiteit van Amsterdam en een complexe gebiedstransformatie in de Hoef West in Amersfoort. In dit laatste project hebben zij bijgedragen aan de transformatie van kantorengebied naar stadsdistrict met woningen, behoud van werkgelegenheid en grote onderwijsinstellingen in een speelveld met versnipperd eigendom. Goudappel Coffeng is juist specialist in innovatieve en effectieve mobiliteitsvraagstukken. Zij denken mee in het ontwerpen van strategische mobiliteitshubs, last mile voorzieningen en het verder concretiseren van de mobiliteitsvisie. Daarnaast kent Goudappel Coffeng Enschede goed. Het bureau was betrokken bij de mobiliteitsvisie 2030 die recent door de gemeenteraad van Enschede is vastgesteld en schrijft mee aan de nieuwe parkeervisie voor de stad.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak