02-06-2020

Online meetup Stedenbouwkundig Ontwerp. Het verslag.

Online meetup Stedenbouwkundig Ontwerp. Het verslag.

Voor het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp voor Kennispark vroegen we tijdens een online meetup op 14 mei jl. input van ondernemers en vastgoedeigenaren uit het gebied. Wat zijn hun ideeën rondom parkeren? Weke faciliteiten missen we? Wat kunnen we samen oppakken? Het werd een interactieve eerste sessie met een interessante opbrengst. Op 2 juli wordt de tweede sessie georganiseerd. Aanmelden kan via info@kennispark.nl.

Stedenbouwkundig ontwerp & mobiliteit

Het stedenbouwkundig ontwerp is de laatste noodzakelijke stap richting bestemmingsplan. In dit ontwerp geven we de kaders waar ruimte is voor ontwikkelmogelijkheden. Karres en Brands is samen met Goudappel Coffeng geselecteerd om vorm te geven aan dit ontwerp, waarbij eveneens het mobiliteitsplan meegenomen wordt. Bart Brands nam ons aan de hand mee wat er tijdens de schetssessies tot dusverre is gebeurd. Daarna konden ondernemers en vastgoedeigenaren hun input geven rondom verschillende thema’s. Deze thema’s zijn verderop weergegeven.

Ontwerp tot dusverre: kennisdistrict krijgt vorm

Bart Brands zet met zijn ontwerpteam in op de vorming van een kennisdistrict, waar ondernemers ruimte krijgen om te ondernemen. Daar horen verschillende type faciliteiten bij. Welke dat zijn, wordt opgehaald uit het gebied en moeten passen bij de ambities uit de gebiedsvisie van 2018. “Het is belangrijk dat op Kennispark een soort shared campus gevormd wordt, waar mensen het logisch vinden om af te spreken. Die sfeer ergens centraal op het park kun je dan uitbreiden naar diverse kanten. Belangrijk is wel dat een straat als de Institutenweg nog steeds ruimte heeft voor laden en lossen en de Hengelosestraat zou bijvoorbeeld kunnen fungeren als etalage. Je rijdt nu vrij ongemerkt door het gebied heen, het is misschien wel beter dat de Hengelosestraat aangepast wordt, zodat je merkt waar je langs komt. Daarnaast vinden we het belangrijk om de balans te zoeken in mobiliteit, want dit zegt ook wat over de kwaliteit van het gebied. Tot waar kun je met de auto komen, waar kun je parkeren en waar zijn logische overstappunten op last mile vervoer?”

Vastgoedeigenaren & ondernemers aan het woord

Thema 1: Parkeren

Karres en Brands denkt aan drie smaken ten aanzien van het parkeerprobleem op Kennispark. Daarbij wordt opgemerkt dat we geen plekken tekort komen, maar vooral een intensiteitsprobleem hebben op bepaalde plekken. De drie smaken zijn: bestaande parkeerterreinen delen, centraal parkeren bij Grolsch Veste met last mile vervoer en diverse parkeerhubs, waarbij de parkeerhubs ook ruimte geven aan bijvoorbeeld elektrisch laden, ophaalservice voor pakketten, openbaar groen en gedeelde faciliteiten. De oplossing voor parkeerhubs sprak de deelnemers erg aan, hoewel er wel vragen werden gesteld over de financiële haalbaarheid. Om het opofferen van eigen parkeerplekken en het investeren in parkeerhubs aantrekkelijk te maken, kan er ook gekeken worden naar voordelen ten aanzien van ontwikkelruimte. Wie mee-investeert in deze hubs zou bijvoorbeeld extra ontwikkelruimte bij het eigen vastgoed kunnen krijgen. Dit soort beloningssystemen zijn zeker het onderzoeken waard.

Coalities bouwen

Voor de realisatie van dergelijke parkeerhubs geeft een deelnemer aan dat de regierol bij de gemeente zou moeten liggen. Centraal in deze regierol moet staan: het samenbrengen van kansrijke locaties, ondernemers en vastgoedeigenaren en subsidiestromen. Samen investeren kan verschillende typen winst opleveren bij participanten: de één levert een zichtlocatie in en krijgt er ontwikkelruimte voor terug, terwijl de ander meerwaarde ziet in het faciliteren van medewerkers op diverse ondersteunende faciliteiten. Een receptioniste kan bijvoorbeeld ontlast worden door een ophaalservice voor pakketten in het gebied te realiseren. Betalen voor iets wat nu gratis is, wordt nog gezien als raar, maar door breder te kijken dan parkeren, kan het samen investeren juist bijdragen aan de eigen bedrijfsvoering. Bart Brands adviseert om op kansrijke locaties coalities te smeden en samen op zoek te gaan naar de gemene deler. Je kunt eerst inzetten op parkeren en kwaliteit aan het vrijkomend gebied toevoegen, waarna je vervolgens gaat bouwen aan de invulling van de hubs. Daarbij geldt ook: als we allemaal 40 kleine stapjes zetten, hebben we uiteindelijk een schat aan waardetoevoegingen! Op welk vlak ook.

–> Wil je meebouwen aan de coalities en heb je een concreet idee? Meld het bij ons via info@kennispark.nl.

Principe_parkeerhubs

Thema 2: Faciliteiten & wonen

Eenzelfde beloningssystematiek zoals hierboven beschreven, kan ook gelden voor duurzame en ‘shared’ initiatieven: het uitbreiden van ontwikkelruimte op je kavel in ruil voor maatregelen rondom klimaatadaptatie, circulariteit of collectieve voorzieningen in de plint van je bedrijfspand. Inzoomend op dat laatste, stellen we onszelf tijdens het ontwerpproces de vraag: waarom zou ik daar willen wonen? Door een van de deelnemers werd aangegeven dat expats zeker interesse hebben om in dit gebied te wonen. Strijp-S is een mooi voorbeeld van hoe dat al op goede wijze gebeurt en dit principe zou hier ook kansrijk zijn. Expats willen immers dichtbij kennis zitten. Daarnaast ziet een vastgoedeigenaar dat wonen een enorme kwaliteitsimpuls kan geven aan het gebied, waarbij wel gekeken moet worden naar de parkeeroplossing. Ook wordt gevraagd onder welke condities wonen mogelijk gemaakt wordt. Diezelfde vraag geldt ook voor de kaders waarin het mogelijk wordt om recreatie en meer horeca toe te voegen aan het gebied. Wensen die geuit werden op de vraag welke zaken van waarde zijn voor het gebied:

  • Mix van functies
  • Sportieve elementen, fitnesscentra, sportscholen
  • Horeca
  • AH to go
  • Wonen -> Aarhuus in Denemarken wordt als voorbeeld gegeven
  • Kinderopvang
  • Winkelfunctie
  • Studenten

Thema 3: Clustervorming

Wat is de waarde van clustervorming in het gebied op bepaalde thema’s? Niet heel groot blijkt uit de reacties, verspreid over het park is prima. Wel wordt het belang onderstreept dat clustervorming op het totaal goed is, bijvoorbeeld door in te zetten op MedTech. Een van de deelnemers geeft wel aan dat de focus nu vooral lijkt te liggen op technische clustervorming, terwijl deze niet zonder sociale innovaties kunnen. Gevraagd wordt om ook te kijken naar de verbinding van technische en sociale innovaties in het gebied.

–> Graag willen wij je mening over clustervorming. Waar gaan we de komende periode acquisitie op plegen? Vul de enquête in!

Thema 4: Hengelosestraat

De Hengelosestraat is een belangrijk onderdeel van de totale upgrading van het gebied. Het profiel is wellicht niet (meer) passend voor het gebruik. Vraag rijst of we de straat zo kunnen inrichten dat we meer het gevoel hebben dat we een innovatief gebied in rijden. Er wordt geopperd dat een meanderende straat de sfeer verhoogt en zo wordt voorkomen dat er doorheen wordt geraasd. De ruimte die over is zou benut kunnen worden voor iconische bebouwing. Langs de Hengelosestraat liggen nog kavels en het is de vraag hoe de markt zich nu ontwikkelt. Daarbij geeft Bart Brands overigens wel aan dat een stedenbouwkundig ontwerp de dynamische kaders geeft die ontwikkelingen in de toekomst mogelijk maken, niet zo zeer dat het ook nu moet gebeuren. Een van de deelnemers hoopt dat er ook breder wordt gekeken dan alleen naar kantoren voor de invulling van deze kavels. Zo is er nu vooral vraag naar hoogwaardige productieruimten met daarbij ondersteunende ruimten, zoals labfaciliteiten. De vraag naar secundaire kantoorgebouwen is minder groot.

Tweede sessie: 2 juli

Op 2 juli van 15-17 uur wordt de tweede online sessie georganiseerd. Tijdens deze online sessie worden de ontwerpen gepresenteerd. We zijn dan vooral benieuwd naar reacties en opmerkingen die we mee kunnen nemen in de afronding van het stedenbouwkundig ontwerp. In september buigt de gemeenteraad zich over het ontwerp. Aanmelden kan via info@kennispark.nl. Je ontvangt dan een paar dagen voorafgaand een deelnamelink.

Vragen? Opmerkingen? Zaken die we nog moeten meenemen? Mail het naar info@kennispark.nl.

 

 

 

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak