07-10-2020

Stedenbouwkundig plan: Samen een stuk stad maken

Stedenbouwkundig plan: Samen een stuk stad maken

Tijdens de tweede ontwerpsessie met vastgoedeigenaren en ondernemers op Kennispark gaf Jasper Nijveldt van Karres en Brands het mooi aan: “Samen zijn we een stukje stad aan het maken.” De stedenbouwkundige kaders zijn inmiddels in gezamenlijkheid gevormd en bieden een goed houvast voor ondernemers met ideeën. Een verslag van de tweede online sessie.

Tijdens de eerste online sessie vroegen we vooral om input voor het stedenbouwkundig ontwerp en mobiliteitsplan voor Kennispark. Deze input, samen met de input uit andere werksessies, zijn inmiddels vertaald naar de uitgangspunten voor een definitief ontwerp. Dit ontwerp moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Kortgezegd zijn de kaders tot stand gekomen door te focussen op 4 hoofdstructuren en 10 stedenbouwkundige spelregels. Belangrijk voor de totale inrichting van het gebied is dat ondernemers en vastgoedeigenaren samen coalities moeten gaan vormen. Door creatief na te denken en mee te denken met elkaars eigendom en openbare ruimte, kunnen we meer kwaliteit toevoegen aan het gebied.

Hoofdstructuur 1: Robuust en klimaatadaptief landschap

Op dit moment is de groene inrichting van het gebied versnipperd en weinig robuust. We werken toe naar een duidelijk hiërarchisch stratenpatroon, waarbij we de verbinding zoeken met de groene campus. In het openbaar gebied is ruimte voor bomen, pocket parks en water. Ook moet het gebied klimaatadapatief worden ingericht. Dat kan onder meer door meer divers groen toe te voegen aan het gebied, groen aan gebouwen (groene daken, insectenhotels, habitatruimte op of aan gebouwen) en corridors en stapstenen te creëren voor flora en fauna. Daarnaast zetten we in op gezonde binnenklimaten, piekhemelwateropvang en buffering in het gebied en het aanzetten tot beweging. Water en groen zorgen voor verkoeling en een gezond microklimaat in de buitenruimte. Voetgangers en zwaar verkeer worden meer van elkaar gescheiden. Met minimale ingrepen willen we het stratenpatroon gaan vergroenen.

Hoofdstructuur 2: Vormgeven aan interactie

Belangrijk in een innovatiedistrict is het faciliteren van de ontmoeting. Daarom besteden we ruim aandacht aan het creëren van plekken waar interactie tot stand komt. Het kan zijn dat er een aantal pleinen komen, maar we dagen ook vastgoedeigenaren uit om met voorstellen te komen. Ook wordt het gebied aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers.

De overgang van privé naar publiek terrein zijn vaak lastige overgangen. Juist op die plekken zijn ontmoetingsplekken ideaal en vinden daarom ook een plek in het stedenbouwkundig ontwerp. Om dergelijke ontmoetingsplekken te kunnen creëren, zetten we in op het vormen van coalities: private en/of publieke partijen gaan bij voorkeur met elkaar in gesprek om samen 1+1=3 te maken. In het Stedenbouwkundig Ontwerp gaan we erg uit van dit principe. Dat zie je terug in beloningsvormen: door met goede plannen te komen, kan de bebouwingsdichtheid omhoog. Daarmee ontstaat er een gedeeld voordeel voor alle betrokken partijen. We verwachten dat dit resulteert in uitdagende voorstellen!

Interactie in de openbare ruimte zien we op vier thema’s terug:

 • Ontmoeten: bijvoorbeeld door een amfitheater, foodtrucks of catwalk.
 • Verbinden: bijvoorbeeld door lunchwandelrondjes, wayfinding en outdoor lounge.
 • Sporten: bijvoorbeeld bij tafeltennistafels, schommels of outdoor bootcamp en yoga.
 • Werken: bijvoorbeeld op outdoor werkplekken, teambuildingsplekken of brainstormlocaties.

In de vormgeving van de ontmoetingsplekken is ruim aandacht voor biodiversiteit en beleefbaarheid.

Hoofdstructuur 3: Mobiliteit, verkeersnetwerk en parkeren

We kiezen voor een aantal concrete ingrepen in de verkeersstructuur. We willen een autoluw Kennispark door hiërarchie in het stratenpatroon aan te brengen. Daarnaast wordt de Hengelosestraat aangemerkt als oversteekbare kennisboulevard en willen we voorkomen dat bestemmingsverkeer voor Kennispark wordt afgewikkeld via Twekkelerveld. De Hengelosestraat wordt versmald naar 2 keer 1 rijbaan en er komen diverse keerlussen en oversteken. Daarnaast is het parkeren in het gebied een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan en daarmee ook het stedenbouwkundig plan. De parkeernorm blijft bestaan, maar parkeren hoeft niet altijd op de eigen kavel te worden opgelost. Vastgoedeigenaren kunnen kiezen uit het parkeermenu. Er zijn vier oplossingen mogelijk, waarbij geldt dat als voor meer centrale oplossingen gekozen wordt, de norm lager ligt. Er kan dan namelijk efficiënter geparkeerd worden. Meer centrale oplossingen zijn: collectieve parkeeroplossingen verdeeld over het gebied en parkeren op afstand. Deze laatste twee resulteren in een korting van -10% op de parkeereis bij bedrijfspanden. Door samen te kiezen voor centraal parkeren in een gebouwde parkeergarage met bijvoorbeeld extra shared facilities, is er meer ontwikkelruimte binnen een bepaald ontwikkelgebied mogelijk.

Hoofdstructuur 4: Programmatische uitbreiding en verdichting

Naast bedrijven is er in het gebied ruimte voor wonen, horeca, detailhandel en collectieve voorzieningen. Belangrijk is dat de bebouwing zich richt naar de openbare ruimte, zodat het geheel een open karakter krijgt. Het gebied wordt opgedeeld in drie zones:

 • Etalage: Strook aan beide zijden van de Hengelosestraat. De bebouwing aan de Hengelosestraat zal fungeren als etalage van Kennispark, waar plek is voor shared facilities en waar langzaam verkeer een centrale plek krijgt in de voorzone. Parkeren gebeurt in een centraal gebouw, aan het zicht onttrokken.
 • Shared campus: Gebied gecentreerd rondom het Innovatiepad. Hier is plek voor collectieve voorzieningen in de openbare ruimte, groene campusuitstraling en een mix aan functies waar ‘binnen’ zoveel mogelijk naar ‘buiten’ toegehaald wordt. Parkeren gebeurt in een collectief gebouw.
 • District: Aan weerszijden van de shared campus bestaat het gebied uit robuuste lanen met bomen waar ruimte is voor logistiek en productie. Parkeren kan op open velden of op het eigen terrein en er is aandacht voor de overgang van publiek naar privéterrein.

Stedenbouwkundige spelregels

De stedenbouwkundige kaders bestaan uit 10 ontwikkelprincipes. Door deze spelregels ontstaat er een dermate flexibel ontwerp dat er meebewogen kan worden met de dynamiek in de toekomst. De ontwikkelprincipes zijn:

 1. Ontwikkelvelden: Om kansen te verzilveren, worden kavels onderverdeeld in samenhangende ontwikkelvelden die bestaande kadastrale lijnen volgen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt gestuurd op nieuwe en toegankelijke doorsteken.
 2. Dichtheid: De dichtheid is het hoogst rondom het Innovatiepad en de Etalage en neemt naar de randen toe af.
 3. Functiemix: Ondersteunende functies en wonen is in het gebied van de Etalage en de Shared Campus mogelijk, binnen een gesteld maximum. In het District is alleen werken mogelijk.
 4. Actieve plinten: Verdiepingshoogte van actieve plinten is minimaal 4 meter, waarbij de entrees duidelijk gemarkeerd en herkenbaar zijn.
 5. Rooilijnen: Flexibele rooilijn ligt op minimaal 5 meter van de kavelgrens en houdt voldoende afstand van bestaande bomen.
 6. Bouwhoogte: In de Shared campus en de Etalage kan incidenteel tot 30m hoogte gebouwd worden. De hoogteaccenten hebben een directe relatie met de openbare ruimte.
 7. Setback: Nieuwbouw hoger dan 15m krijgen een setback of een vergelijkbare oplossing om windhinder te voorkomen en goede bezonning op maaiveld te garanderen.
 8. Parkeermenu: Voor de parkeerbalans is het parkeermenu van 4 oplossingen zoals hierboven beschreven van toepassing.
 9. Overgang openbaar-privé: Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor zorgvuldige overgang. Vergroening en interactie dragen bij aan de uitstraling van het gebied.
 10. Smart district: Een ontwikkeling die gebruik maakt van de spelregelkaart moet bijdragen aan de verduurzaming van het gebied.

Vervolgproces

Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over het stedenbouwkundig ontwerp en mobiliteitsplan. Wanneer het plan akkoord wordt bevinden, kan het uitgewerkt worden tot een bestemmingsplan. We houden je op de hoogte over de vorderingen. Vragen over huidige ontwikkelingen, in afwachting op de formele besluitvorming? Neem contact met ons op! We bieden je een taskforce aan die met je meedenkt over de te nemen stappen en de haalbaarheid van plannen binnen de nieuwe kaders. Mail naar info@kennispark.nl of anne-wil@kennispark.nl. Wij nemen dan contact met je op om je plan in te brengen in de taskforce.

Heb je plannen, ben je geïnspireerd geraakt: meld je bij de gebiedsorganisatie! We gaan graag in gesprek.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak