Maak kennis met onze andere toplocaties: Toplocaties:

Sta jij ook achter de ‘Structuurvisie Kennispark 2030’?

Help ons bij het definitief vaststellen van de structuurvisie, zodat we de vaart erin kunnen houden!

Structuurvisie Kennispark

Met de structuurvisie van Kennispark zijn de ambities voor 2030 concreter uitgewerkt. De nieuwbouw van het Demcon Technology Center en Ecare, de verbouwing van het voormalige Ondernemingshuis en de ontwikkeling van het buitengebied rondom het vernieuwde Hogekamp. Het zijn actuele ontwikkelingen die voorzichtig al het nieuwe Kennispark laten zien. Maar hoe verhouden ze zich tot de structuurvisie en het gebied als geheel? In dit artikel schetsen we je kort waar de prioriteiten liggen. Jouw steun is trouwens ontzettend belangrijk. Onderaan het artikel vind je een link om een zienswijze in te dienen waarmee je jouw steun uitspreekt voor deze plannen! De Structuurvisie Kennispark 2030 nog niet in kunnen zien? Download hem nu hier!

Gebiedsstrategie, actieplannen, structuurvisie: waar staan we nu?

Kennispark is volop in beweging. Logisch gevolg is dat deze ontwikkelingen gepaard gaan met veel vragen. Waar gaan we naartoe? Wat betekent dit voor mijn bedrijf? En wat is het belang van een structuurvisie terwijl er al een gebiedsstrategie ligt? De structuurvisie is een belangrijke volgende stap die voortkomt uit de tweede pijler in de gebiedsstrategie – bouwen aan een dynamische toplocatie – en die als basis dient voor het bestemmingsplan. Het faciliteren en stimuleren van verbinding en ontmoeting zijn daarin twee heel belangrijke thema’s. Om dat te bereiken, is investeren in meer ruimtelijke kwaliteit van essentieel belang. “Niet alleen de inhoud is belangrijk, ook de vorm is bepalend voor de aantrekkingskracht van het gebied”, benadrukte wethouder Eelco Eerenberg in het gesprek met Tubantia voorafgaand aan de rondleiding op woensdag 19 juni over Kennispark.

Drie uitdagingen voor één gebied

Stedenbouwkundige Markus Götz van de gemeente Enschede laat op de structuurkaart zien waar nu eigenlijk de grenzen van Kennispark liggen. Binnen die drie grenzen zijn er drie uitdagingen vastgesteld. Marcus legt uit: “De circa 80 gebouwen met verschillende eigenaren duiden op een sterke versnippering. Het zijn allemaal individuele oplossingen per kavel. Dat gaan we geleidelijk aan terugbrengen naar één oplossing voor het hele gebied.” In de structuurvisie zijn twee andere uitdagingen geformuleerd die sterk met deze uitdaging zijn verbonden. We moeten keuzes maken die gunstig zijn voor het gebied als geheel, en niet voor de bedrijven afzonderlijk van elkaar. De derde uitdaging gaat over het organiseren van die invloed en de samenwerking en afstemming onderling die nodig is om de regie te bewaken.

Transformatie naar campusgevoel

Eén gebied dus. We lopen verder langs de Hengelosestraat naar het Technology Center van Demcon. Exemplarisch is het beeld van de nieuwbouw en het naastgelegen leegstaande pand op de hoek van de Hengelosestraat. Programmanager Kennispark Erik Rouwette: “Dit pand staat al jaren leeg. Uiteindelijk moeten die panden meer met elkaar in verbinding gaan staan, een echt campusgevoel waar je prettig werkt en tegelijkertijd ook graag verblijft.” Gebiedsdirecteur Anne-Wil Lucas vult aan: “Het gaat daarbij ook vooral om de vraag wie we daar willen hebben, niet wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat is precies wat we met de structuurvisie willen voorkomen. Het transformeren van de buitenruimte als een geheel is het uitgangspunt, niet wat de plannen van de ondernemer zijn. Dat betekent ook dat de architectuur op elkaar afgestemd moet zijn. We moeten dus veel met elkaar meekijken.”

Woonfuncties en shared facilities toevoegen

Het creëren van een campusgevoel heeft ook veel te maken met het aanbieden van woonfuncties. Langs het Innovatiepad moeten woonfuncties komen, gecombineerd met passende voorzieningen – zoals cafés en detailhandel – die ontmoeting in de omgeving bevordert. Een mooi voorbeeld dat al de eerste contouren van dit beoogde campusgevoel laat zien, is de nieuwbouw van softwarebedrijf Ecare. Student, bezoeker, klant of medewerker: iedereen kan er straks een broodje eten. Een shared facility dus die openbaar toegankelijk is. Anne-Wil Lucas: “Dat is precies de dynamiek die we op meerdere plekken willen laten ontstaan. Dankzij deze spreiding ontstaan er korte afstanden, waardoor dynamiek op microniveau ook meer de ruimte krijgt. Zoveel mogelijk functiemenging, daar moeten we naartoe.”

Investeren in bereikbaarheid

We lopen verder langs NX Filtration waar zowel vrije parkeerplekken te zien zijn, maar ook auto’s die langs de weg geparkeerd staan. Erik Rouwette: “Dit laat precies de kern van het parkeerprobleem zien waar we vanaf willen.” Rouwette doelt daarmee op het anders organiseren van het parkeren op Kennispark: “Centraler parkeren zorgt voor meer ruimte om de openbare ruimte in te richten.” Anne-Wil: “Het parkeren op eigen terrein moeten we loslaten en meer mobiliteitspunten creëren. In de structuurvisie worden drie belangrijke mogelijke oplossingen genoemd:

1. Meer gebruik maken van de parkeercapaciteit rondom de Grolsch Veste.

2. Het realiseren van gebouwd parkeren op korte afstand van de gebouwen.

3. Optimaliseren van bestaande parkeerterreinen.

Oversteek campus en bedrijventerrein

Bereikbaarheid is in het algemeen een belangrijk thema in de structuurvisie. Aan het begin van de rondleiding stuitten we al op een belangrijk bereikbaarheidsprobleem die verbinding en ontmoeting in de weg staan: de moeizame oversteek van de campus naar het bedrijventerrein. Het plan is om de bushalte tegenover de Gallery uit te bouwen, zodat de mogelijkheden voor een fysieke oversteek worden versterkt. Een tweede plan is om een extra bushalte te realiseren ter hoogte van het bos aan de Drienerbeeklaan. De vorm waarin dit gebeurt staat nog niet vast, maar gedacht wordt aan bijvoorbeeld een brug die op de bushaltes ligt of een glazen tube boven het verkeer met uitzicht op het hele Kennispark.

Integrale duurzaamheidsaanpak met BREEAM-NL Gebied

In de structuurvisie wordt heel specifiek ingezet op verduurzaming van het totale gebied. Dat gebeurt aan de hand van de BREEAM-aanpak. Deze aanpak is bij veel ondernemers voornamelijk bekend als beoordelings- en certificatiesysteem voor gebouwen. Echter, er is ook een BREEAM-aanpak die in 2018 is vernieuwd en inmiddels de naam BREEAM-NL Gebied draagt. Door integraal in te zetten op zowel Gebied als Gebouwen, is dat gebouwen eenvoudiger en met minder investeringen een BREEAM-NL certificaat op gebouwniveau kunnen behalen als het gebied zelf al gecertificeerd is met BREEAM-NL Gebied. Andersom dragen duurzame, gecertificeerde gebouwen weer bij aan het behalen van een hoger gebiedscertificaat. Daar waar we de meeste invloed hebben streven we naar de hoogst haalbare scores.

Vervolg

De structuurvisie ligt tot en met 14 augustus ter inzage. Hieronder lees je daar meer over. Na deze fase gaan we verder met de uitwerking van het bestemmingsplan. Deze wordt in het voorjaar van 2020 verwacht.

Waarom jouw zienswijze zo belangrijk is

Vaak wordt alleen van het recht om een zienswijze in te dienen gebruikgemaakt door mensen die het niet eens zijn met voorstellen uit de structuurvisie. Maar er mogen ook positieve, ondersteunende zienswijzen worden ingediend, graag zelfs! Op die manier kunnen we aan de gemeenteraad laten zien dat jij en alle andere ondernemers in het gebied deze ontwikkelingen toejuichen! Dus: help ons bij het definitief vaststellen van de structuurvisie, zodat we de vaart erin kunnen houden! De eenvoudigste manier om een zienswijze in te dienen is digitaal of schriftelijk. Mondeling indienen kan ook door een afspraak te maken met het secretariaat van de afdeling Bestemmen en Vergunnen.

Digitaal indienen

Om digitaal een zienswijze in te dienen heb je een DigiD-code nodig. Indienen kan via de link hieronder.

> Digitaal zienswijze indienen

Schriftelijk indienen

Voor het schriftelijk indienen van een zienswijze hebben we een conceptbrief voorbereid. Uiteraard staat het je vrij om deze zelf aan te vullen of te wijzigen. De brief richt je aan de gemeenteraad van de gemeente Enschede, dit is het adres:

Gemeenteraad
Postbus 20
7500 AA Enschede

> Download brief

 

 

Contact

Bezoekadres

Maak een afspraak